ПАЁМИ ПРМАТТ 2021-2 (34)

Юнусова  Н.М., Латифзода З.  Тавсифи профессиографии  самтҳои асосии фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ  (таҳлили психологӣ)5 – 9
Иматзода Л.М., Хасанова Ш. Социальное развитие детей с высоким уровнем развития способностей в дошкольных образовательных учреждениях9 – 13
Қонунзода  Х. Идора ва назорати дохилимактабӣ дар муассисаҳои таълимии намуди нав14-17
Деҳқонова К., Саидзода С. Таълиму тарбия дар афкори фалсафӣ-иҷтимоии
мутафаккирони тоҷик
17-21
Имомназаров Д.  Таълими тафриқа – поягузори  таҳсилоти муосир22-26
Норов Ф.,Махкамов  Д.  Особенности оценивания знаний в обучении предмета «Изобразительное искусство» при компетентностном подходе27-37
Сафаров М. Қ.   Ташаккули салоҳияти касбии донишҷӯёни ихтисоси тарбияи ҷисмонӣ дар раванди таълими гурӯҳҳои инклюзивӣ (фарогир)37-45
Абдуллоева С. Ташаккули шавқу рағбат ба меҳнатдӯстӣ омили баланд бардоштани тарбияи маънавии насли наврас45-50
Амонов С.  Фаъолияти инноватсионӣ ва сифати таълим50-56
Фозилов О. Робитаҳои байнифаннӣ ҳамчун   воситаи фаъолгардонии фаъолияти маърифатии донишҷӯён56-59
Ҷураева Д. Зуҳуроти идроки биноӣ дар кӯдакони синни хурди мактабӣ60-66
Назриева Ф. Роҳҳои рушди таълими мустақилияти хонандагони синфҳои ибтидоӣ66-69 
Шарипов М.  Личностно-ориентированный подход в формировании профессиональной компетентности учителей общеобразовательных учреждений69-75
Раҷабов М., Ҷурабоев Ҷ.   Нақши оила ҳамчун ниҳоди иҷтимоӣ дар пешгирии каҷрафтории наврасон75-81
Саъдуллоева М.  Демократикунонии ҷараёни таълим – талаботи педагогӣ81-85
Мамаджонова М., Акзамова Д.  Формировании профессиональных компетентностей педагогов как условие успешности инновационного развития дошкольной образовательной организации85-89
Набизода С.  Мушкилоти истилоҳ ва хулосаҳо атрофи он90-94
Расулбердиева Ш.  Таъсири афсона ба ташаккули шавқу ҳаваси донишандӯзии хонандагони синфҳои ибтидоӣ95-101
Турди-Аханова И.  Проблема отражения концептов в языковой картине мира101-108
Бойбутаева М.  Классификация  терминологической системы  танца в английском и таджикском языках108-116
Файзуллоева И. Ташкили дарс-мубоҳиса дар раванди таълими фанни забон  ва адабиёти тоҷик116-119
Зайтметов А. Развитие познавательных способностей студентов  средствами
литературной игры
120-125
Назарова Р. Односоставные глагольные определенно-личные предложения и их синонимическое соотношение с двусоставными предложениями в таджикском и английском языках125-131
Аминов С.  Истилоҳот ва мушкилоти таълими онҳо131-137
Дадобоева Б. Фаъолгардонии раванди маърифатии хонандагон дар дарсҳои биология137-142
Алимардонов Ш.  Хусусиятҳои назариявии  воҳидҳои фразеологӣ дар забонҳои русӣ ва тоҷикӣ142-148
Т.Н.Зиёзода  Садаю наврӯз ҳамчун ҷузъҳои  тақвимӣ ва ифодаи қонуниятҳои мавҷудияти замин149-157
Маҷидова Б., Сатторов Б. Истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ дар системаи таълими махсус158-161
Арипова Р.  Теоретические аспекты профессиональной компетентности учителя информационно коммуникационной технологии161-166
Асоев М.  Моҳият ва мафҳуми салоҳиятнокии компютерӣ-итилоотии мутахассисони ҷавон166-173
Хайров С., Нуралиев Қ., Давлатов М., Мамадҷонов Р.   Усули баҳодиҳии ҳолати ғизоии аҳолии синну соли 40-59 солаи шаҳри Душанбе ва НТҶ173-179
Назаров А., Қурбонов К. Методикаи технологияи коркарди луғат дар ҷадвалҳои электронии MS EXCЕL180-183
Одинаев Н., Гафоров Б. Развитие мотивации на уроках информатики и ограммирования  как средство повышения уровня обученности учащихся в образовательных учреждениях республики Таджикистан184-190
Миров Ф., Каримзода М.   Шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамчун омили ташаккулёбии субъектҳои нави муносибатҳои иҷтимоӣ дар ҷомеаи муосир191-202