ПАЁМИ ПРМАТТ 2021 -3 (35)

Раҳимзода Х. Оила ва мақоми он дар тарбияи фарзанд 5-12
Рамазонова  Р. Зуҳуроти хашмкунӣ дар наврасони дорои нуқсонҳои ақлию зеҳнидошта12-18
Қонунзода  Х. – Рақобат омили муҳимми рушди менеҷменти педагогӣ дар муассисаҳои таълимии намуди нав18-21
Давлатшоева  А. Использования трудов  классиков таджикской литературы в подготовке профессиональных кадров для органов внутренних дел21-24
Самадова Г.Ю. Коррекция стиля педагогического общения преподавателей русского языкасо студентами ТГИК и и им.М.Турсунзаде24-29
Хасанов Ю. Интернет – зависимость у подростков29-35
Норов Ф. – Особенности внедрения компетентно – ориентированного подхода в образовании35-45
Самиев С., Самиев Б. Варзиш – омили асосии саломатӣ ва муаррифгари давлату миллат45-49
Турди-Аханова  И. Когнитивная лингвистика как научное направление49-54
Пиров Ҳ.,  Нематов  П. Рушди ахлоқи хонанда ҳамчун маҳсули ҳамоҳангсозии муносибати омӯзгор ва хонанда54-59
Фозилова М.  Масъалаҳои  рафтори агрессивнок  дар илми психология59-64
Маҳкамов Д., Ф.Ҳаитов Таълимоти фалсафӣ- ахлоқии Абубакри Розӣ дар таҳсилоти фарогир64-68  
Азимова М. Захираҳои сайёҳию рекреатсионии Тоҷикистон – омили пешрафти туризм69-72
Шарифзода Н. Ҳамкории  муассисаи таълимии томактабӣ  бо волидон  дар  замони муосир72-76
Иматзода Л.М..,  Палавонов А.М. Истифодаи технологияҳои муосири инноватсионӣ дар таълими фанни таърихи халқи тоҷик дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ77-82
Файзизода Ф.Таҳқиқи гендерии зинаҳои инкишофи тафаккури хонадагони синни миёнаи мактабӣ ҳамчун ташкилдиҳандаи лаёқати зеҳнии онҳо82-89
Собирова О.М. Педагогическое общение как система социально-психологического взаимодействия  педагога и учащегося89-93
Ҷ. Ҷурабоев  Рушди қобилиятҳои зеҳнӣ дар кӯдакони синни хурди мактабӣ93-98
Ахлиллоев Т.А.,  Мамадҷонов С.Ҳ. Корҳои таҷрибавӣ дар муайян  ҷнамудани
самаранокии ташаккули салоҳиятнокии муоширати  омӯзгори ояндаи
синфҳои ибтидоӣ
98-109
Одинаев К.Б.  Шаклҳои таълими забони хориҷӣ дар донишгоҳҳо ва  шароити маҷмӯӣ109-115
Қодирова М.А. Истифодаи  технологияи инноватсионӣ дар таълими ибтидоӣ  ва нақши он дар ташаккул ва рушди хонандагони  хурдсол115-120
Юсуфҷонова Д.Х. Машқҳои луғатомзӣ, нақшу аҳамияти он
дар ташаккул ва инкишофи нутқи шифоҳию хаттии  хонандагони хурдсол
120 –125
Салимова Д.  Амалигардонии принсипи функсионалӣ зимни омӯзиши  ӯморфология дар дарсҳои забони тоҷикӣ126-129
Тоҳириён Ш.,  Асоев  С.  Нақши ҳамкории омӯзгор ва хонанда дар раванди таълими адабиёти ҷанбаи маънавӣ-ахлоқидошта129-133
Лутфуллоева П. Асосҳои педагогии рушди маърифати шаҳрвандӣ дар муассисаҳои таълимии Ҷумҳурии Тоҷикистон134-137
Кудрявцева Е.А Математическое образование как проблема
познавательного развития дошкольников
138-141
Зиёзода Т.Н.   Садаю наврӯз ҳамчун ҷузъҳои  тақвимӣ141-149
Комилиён Ф.С., Қодирзода Р.С.  Истифодаи бозиҳои  дидактикии компютерӣ дар машғулиятҳои таълимии фанни «Технологияи иттилоотӣ» дар синфи 5149-157
Асоев М.  Моҳият ва мафҳуми салоҳиятнокии компютерӣ-итилоотии мутахассисони ҷавон157-164
Мусулмони Абдусамад  Натиҷаҳои озмоиши педагогӣ ҷиҳати омодакунии иқтисодчиёни оянда бо истифодаи технологияҳои компютерӣ164-171
Зиёвиддинзода З.  Асосҳои педагогии истифодабарии воситаҳои мултимедӣ дар таҳсилоти фосилавӣ ва бартариятҳои он171-177
Бӯриев Б.  Ташаккулёбии ҷаҳонбинии хонандагон  зимни омӯзиши таърихи математика177-183
Рустами Абдуҷаббор   Шуури иқтисодӣ ҳамчун омили муҳими ташаккулёбии буҷаи оила дар шароити кунунӣ184-188
Саторова Ш. И., Сангова А. М. Иқтисодиёти ҷаҳонӣ ва экология188-192
Давлатов Р.,   Расулов С. Технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ – заминаи асосии иқтисодиёти рақамӣ193-197