ПАЁМИ ПРМАТТ 2020 -2 (30)

АРЗЁБИИ ТАШАККУЛДИҲАНДА ВА МОҲИЯТИ ОН ДАР БАЛАНД БАРДОШТАНИ СИФАТИ ТАЪЛИМИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ
Иматова Лутфия Маҳмадуллоевна, Маҳкамова Машҳура Раҳимовна
5-10
ТАШАККУЛИ ТАРБИЯИ ВАТАНДӮСТИИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ БОЛОӢ ТАВАССУТИ ОСОРХОНАИ МАКТАБӢ
Туронов Султонмурод Шарофович
11-14
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА И ТРАДИЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СЕМЬИ – ФУНДАМЕНТ ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РОСТА БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
Каримзода Мирзо Бадал
15-24
ҶАНБАҲОИ РАВОНӢ-ПЕДАГОГИИ ОМӮЗИШИ МАФҲУМИ ЛАЁҚАТМАНДӢ
Каримова Ирина Холовна, Норматов Ш. К.
25-30
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ И ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Атласова Гулбахор Азамджоновна
31-39
МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Азимова Н. С.
40-44
БАЪЗЕ ЛАҲЗАҲОИ ИСТИФОДАИ СИНОНИМҲО ДАР ТАРҶУМАИ ИСТИЛОҲОТИ ПСИХОЛОГӢ ВА ФАЪОЛИЯТИ АМАЛИИ ПСИХОЛОГ
Атохонов Разиюлло
45-52
ОМӮЗИШИ НАҚШАИ БАРНОМА ВА КИТОБҲОИ ДАРСИИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ ВА РУСӢ ДАР СИНФҲОИ ИБТИДОӢ ДАР ШАРОИТИ ТАТБИҚИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ БА ТАЪЛИМ
Ҳакимова Б. Р.
53-57
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ- ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВО ЧЕЛОВЕКА
Бобоёров Зокирджон
58-62
ТАРБИЯИ АХЛОҚИИ ҶАВОНОН ДАР РУҲИЯИ АРЗИШҲОИ МИЛЛӢ
Зулфонов Баҳрон
63-65
МАҚЕИ БОЗӢ ДАР ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ КӮДАКОНИ СИННИ ТОМАКТАБӢ
Садирова Ҷ. Ш., Котибова Ш. П.
66-69
НАҚШИ ОИЛА ДАР ТАРБИЯ ВА РУШДИ ШАХСИЯТИ НАВРАСОН
Сармисоқова Г.
70-73
ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ МУЛТИМЕДӢ ДАР РАВАНДИ ТАҲСИЛОТИ ФОСИЛАВӢ
Холиқова Шоира Қодировна
74-77
НАҚШИ ОИЛА ДАР ТАРБИЯ ВА ТАШАККУЛИ НАСЛИ НАВРАС
Файзалиева Адолат Маҳмадуллоевна, Садирова Ҷамила Шарофовна
78-81
МАЗМУН ВА ВАЗИФАҲОИ ТАҲҚИҚОТИ ПЕДАГОГӢ ДОИР БА ТАТБИҚИ НЕРӮИ ПЕДАГОГИИ МУҲИТИ БИСЁРФАРҲАНГАИ ТАҲСИЛОТӢ ДАР ҒАНИГАРДОНИИ ТАҶРИБАИ МАЪНАВИИ ДОНИШҶӮЁН
Қурбонов Маҳмадӣ
82-91
ФУНКСИЯҲОИ ДИДАКТИКИИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТИЮ КОМУНИКАТСИОНӢ ДАР ТАЪЛИМИ ГЕОМЕТРИЯ
Сафаров Самандар Сафарбоевич
92-96
ХУСУСИЯТҲОИ ИНКИШОФИ ИДРОКИ ВАҚТ ДАР КӮДАКОНИ СИННИ ТОМАКТАБӢ
Расулов Сайфидин Худоиевич, Ҷӯраева Азиза Давроновна
97-103
АСОСҲОИ РАВОНӢ- ПЕДАГОГИИ ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ КАСБИИ ДОНИШҶӮЁН
Қаюмова Ҳурлиқо Тағайевна
104-109
ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТҲОИ КАЛИДИИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ БОЛОӢ ДАР ДАРСҲОИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ БА ВОСИТАИ ТАЪЛИМИ ЛОИҲАВӢ
Мирзоев Ҷамшеҷон Хуршедович, Файзализода Баҳрулло Файзалӣ
110-117
САЛОҲИЯТҲОИ КАСБИИ УСТОДИ ДОНИШГОҲ ДАР ТАЙЁР НАМУДАНИ МУТАХАССИСОНИ РАҚОБАТПАЗИР
Бобоёров Холмаҳмад Холиқович
118-123
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Юсуфи Фарзонаи Шухрат
124-126
ХУСУСИЯТҲОИ ШАКЛГИРИИ ОДОБИ МУОШИРАТ ДАР КӮДАКОНИ СИННИ ТОМАКТАБӢ
Маҷидова Б., Ҷалолова Г. С.
127-134
НАҚШИ МЕҲНАТ ДАР ТАШАККУЛИ НЕРӮИ ЗЕҲНИИ ШАХС ДАР ОСОРИ МУТАФАККИРОНИ ТОҶИКУ ФОРС
Нуралихонзода Саодат Нуралихон
135-144
ТЕХНОЛОГИЯИ МУОСИРИ ТАЪЛИМ – ОМИЛИ МУҲИМИ РУШДИ ТАФАККУР
Ярбобоева Д. Н.
145-147
ТАШАККУЛИ АРЗИШҲОИ МАЪНАВӢ – АХЛОҚӢ ҲАМЧУН ПРОБЛЕМАИ МУҲИМИ ПЕДАГОГӢ – ПСИХОЛОГӢ
Шарифова Лайлӣ Абдуллоевна
148-152
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ОСНОВАНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИСТИКИ В ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ
Мухиддинзода Бахриддин
153-158
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Абдуназаров Хокимджон Анварович
159-164
ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ КОММУНИКАТИВИИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ БОЛОӢ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ФАННИ АДАБИЁТИ ТОҶИК
Зоиров Сиротулло Абдулмаҷидович
165-170
ТАШАККУЛДИҲИИ САТҲИ ПОЙГОҲИИ ТАҲСИЛОТИ ГЕОМЕТРӢ – ГРАФИКӢ ДАР МУАССИСАҲОИ ОЛИИ ТЕХНИКИИ ТОҶИКИСТОН
Боев Муродбек Бекмаҳмадович
171-175
САЛОҲИЯТИ ФАННИИ ХИМИЯВӢ БО ОМӮЗИШИ ҲАМБАСТАГИИ ФАСЛИИ ХИМИЯИ УМУМӢ ВА ҒАЙРИОРГАНИКӢ ДАР ФАКУЛТАИ ФАРМАТСЕВТӢ
БОБИЗОДА Ғ. М., РАҶАБОВ У. Р., АЗАМАТОВ А. К.
176-187
ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ДОНИШҶӮЁН ЗИМНИ ТАЪЛИМИ БИОЛОГИЯ
Ниязова Саодат Истамовна
188-192
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЮ ГУМАННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ
Каримова Ирина Холовна, Пирова Светлана Нурмухамедовна
193-195
АРЗИШҲОИ МИЛЛӢ ҲАМЧУН ЗАМИНАИ ТАШАККУЛЁБИИ ҶАҲОНБИНИИ МИЛЛИИ НАСЛИ НАВРАС
Ризоева Нигина
196-199
АСОСҲОИ ҚОНУНГУЗОРИИ ТАРБИЯИ МАЪНАВӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Холова Қурбонмоҳ Абдухолиқовна
200-204
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
Абдулахадова Анорби Сафоловна
205-209
НИГОҲИ ФИРДАВСӢ БА СУХАН ВА ОДОБИ СУХАНГӮЙӢ
Амонов Салоҳудин
210-213
МУАЙЯНСОЗИИ МУШКИЛОТИ ХОНАНДАГОН ВА РОҲҲОИ ҲАЛЛИ ОНҲО ДАР РАВАНДИ КОРҲОИ АМАЛӢ АЗ ФАННИ ГЕОГРАФИЯ
Убайдов Маҳмудхон
214-218
ВАЖНОСТЬ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА В ФОРМИРОВАНИИ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Котибова Ш. П.
219-224
МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ БОСАЛОҲИЯТИ ҲАЁТ ВА ЭҶОДИЁТИ ШОИР Б. СОБИР ДАР СИНФИ 11
Тоҳириён Шаҳлои Абдуализода
225-228
НАҚШИ ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИННОВАТСИОНӢ ДАР ДАРСҲОИ ЗАБОНИ МОДАРӢ
Мирзоева Раъно
229-232
ИСТИФОДАИ БОЗӢ ДАР ДАРС – ТАЛАБОТ ВА ТАЪИНОТ
Лутфуллоева П. М., Каримова Ш.
233-236
РОҲҲО ВА ВОСИТАҲОИ ФАЪОЛГАРДОНИИ ФАЪОЛИЯТИ МАЪНАВИИ ДОНИШҶӮЁН ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБӢ
Фозилов Шерафкан Орзухуҷаевич
237-240
ТАҲЛИЛИ МЕТОДОЛОГИИ МАВЗӮИ «ЧЕН КАРДАНИ ҲАҶМИ МОЕЪ ВА ҶИСМҲОИ ГУНОГУН БО ЁРИИ СИЛИНДРИ АНДОЗАГИРӢ» ДАР СИНФИ 7 ТИБҚИ ТАЛАБОТИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ БА ТАЪЛИМ
Убайдов Азмиддин Айнуддинович
241-245
ТАЪРИХИ САНЪАТИ КАНДАКОРИИ МАРДУМИ ТОҶИКИСТОН
Ҷафаров А. С.
246-249
УПОТРEБЛEНИE CЛОВ C УМEНЬШИТEЛЬНО-ЛACКAТEЛЬНЫМИ CУФФИКCAМИ (НA МAТEРИAЛE РACCКAЗОВ Л. ПEТРУШEВCКОЙ)
Тeшaeв Хaём Икромович, Мaджидов Нодирджон Фaрухович
250-254
УСУЛҲОИ ФАЪОЛИ ТАЪЛИМ ДАР СИНФҲОИ ИБТИДОӢ
Мамадасанова Фирӯза
255-258