ПАЁМИ ПРМАТТ 2021-1 (33)

ЛУТФУЛЛОЗОДА М.,-ПЕДАГОГИКА – ИЛМИ ЗИНДАГИСОЗ5 – 7
КАРИМОВА И., ДЖУРАЕВА М., ХАЛИКОВА Г.-Я РУССКИЙ БЫ ВЫУЧИЛ ТОЛЬКО ЗА ТО,8-12
ЗАЙТМЕТОВ Х.,  ФОЗИЛОВА М. –ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТАДЖИКСКО-КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ  СПОСОБНОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ12-16
МАҲКАМОВ Д. – НАҚШИ АНЪАНАҲОИ МИЛЛӢ ДАР ЭҲЁИ ҲУНАРҲОИ МАРДУМӢ16-20
АКМАЛОВА М. –ТАШКИЛИ ФАЪОЛИЯТИ МУАССИСАИ ТАЪЛИМӢ, ХОНАВОДА ВА ҶОМЕАИ МУОСИР  ДАР ТАРБИЯИ РОҲНАМОИИ КАСБИИ ХОНАНДАГОНИ МУАССИСАИ ТАҲСИЛОТИ  МИЁНАИ УМУМӢ20-28
АСАДУЛЛОЕВ Р., ШАМСИДИНОВА М. –МАҲОРАТИ ПЕДАГОГИИ ОМӮЗГОРИ  МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ИБТИДОӢ28-32
АТОЕВА Л.- ҲАМКОРИИ ВОЛИДОН ВА ОМӮЗГОРОН ДАР ҶАРАЁНИ БА ТАҲСИЛ ФАРОГИРИИ КӮДАКОНИ ИМКОНИЯТИ МАҲДУДДОШТА33-38
СОДИКОВА М.- СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНО РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ38-42
ХОЛОВ И. – ФАЪОЛИЯТИ ПЕДАГОГ ВА НАҚШИ Ӯ ДАР САМТИ ОФИЯТБАХШӢ ВА ПЕШГИРИИ САРКАШИИ НАВРАСОНУ КӮДАКОН ДАР МУАССИСАҲОИ МАХСУС42-48
БОБОЕВА М.- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИКИ НЕНАСИЛИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН49-55
ҶОНБОБОЕВА М. –АНДЕШАҲО ПЕРОМУНИ САЛОҲИЯТҲО ВА ТАШАККУЛИ ОНҲО55-60
МИРЗОЕВ С., САИДОВ И., ХАЙЁТОВ К.-ОМӮЗИШИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ ҲАМЧУН ОМИЛИ РУШДИ САЛОҲИЯТНОКИИ ДОНИШИ ХОНАНДАГОН60-64
МАДЖИДОВА Б., РУСТАМОВА З.- ОМӮЗИШИ МАСЪАЛАИ ДИЛБАСТАГӢ ДАР ТАҲҚИҚОТИ ОЛИМОН64-68
МАХКАМОВ Д., АСОЕВ М.-«МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ» ДАР ОМОДАГИИ КАСБИИ МУТАХАССИСОНИ ОЯНДАИ САМТИ ОМӮЗГОРӢ69-73
ШОКИРИЁН М.- НАЗАРИ АДАБИЁТШИНОСОН ДОИР БА  ҚАСИДАИ  УСТОД РӮДАКӢ ВА ҲАМАСРОНИӮ73-81
САТОРОВА М.-ТАЪСИРИ ФАЪОЛИЯТИ ҲУҚУҚӢ БА ТАШАККУЛИ ШУУРИ ҲУҚУҚИИ КӮДАК81-85
ИКРОМОВА Д.-ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СИНТАКСИСА В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ РУССКОГО (НЕРОДНОГО/ИНОСТРАННОГО) ЯЗЫКА85-90
ШАРИФОВА Л.- МАХСУСИЯТҲОИ  РӮОВАРИИ ДОНИШҶӮЁНИ КОЛЛЕҶҲОИ ТЕХНИКӢ БА АРЗИШҲОИ МАЪНАВӢ – АХЛОҚӢ90-95
ҶУМЪА Б., ШОИНОВА Л.- ҶАНБАҲОИ ТАРБИЯВИИ ҲИКОЯҲОИ «МАСНАВИИ МАЪНАВӢ»-И ҶАЛОЛИДДИНИ БАЛХӢ95-99
МИРБОБОЕВА Б.- НАВРУЗ – ИНЪИКОСГАРИ ТАЪРИХИ ФАРҲАНГ, РАСМУ ОЙИН ВА АНЪАНАВУ ТАМАДДУНИ МИЛЛАТИ ТОҶИК99-103
БОБОЕРОВ Х.- ДОНИШАНДӮЗӢ НАТИҶАИ ТАШАККУЛИ ТИПҲОИ ФАЪОЛИЯТИ ОЛИИ АСАБ  (ФОА) ВА ХОСИЯТҲОИ ОН103-108
ОДИНАЕВ Б.- РОҲУ УСУЛИ ПСИХОЛОГИИ БАРТАРАФСОЗИИ  ЛАКНАТИ НУТҚӢ ДАР КӮДАКОН109-112
ШАРИФОВА С.- АСОСҲОИ ПЕДАГОГИИ ТАРБИЯИ ҶАВОНОН  ДАР РӮҲИЯИ ЭҶОДКОРИВУ СОЗАНДАГӢ112-115
ЗУЛФОНОВ Б.- ТАДБИРҲОИ БЕҲ ГАРДОНИДАНИ СИФАТИ ТАҲСИЛОТИ КАСБӢ115-118
ШАҲЛО ТОХИРИЁН- ТАРБИЯИ ХУДШИНОСИИ МИЛЛӢ ДАР РАВАНДИ ОМӮЗИШИ ЭҶОДИЁТИ БОЗОР СОБИР118-123
БОБИЗОДА Ғ.,  АБДУРАХМОНОВ Г.- МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ БА ТАЪЛИМ: МОҲИЯТ ВА МАЗМУН124-128
ДЖОНМАХМАДОВА Г.- СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ В МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЕ128-136
ШАМСУДДИНОВА М.-  БАЪЗЕ ХУСУСИЯТҲОИ КАЛИМАҲОИ ИҚТИБОСИИ АРАБИИ АШЪОРИ НАҚИБХОН ТУҒРАЛИ АҲРОРӢ136-140
САНГИНОВА Р.- ИСТИЛОҲОТИ СОҲАИ  ДӮЗАНДАГӢ ДАР ГӮИШҲОИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ ҲАНГОМИ МУАРРИФИИ КАСБУ ҲУНАРҲОИ МАРДУМӢ140-144
САДИРОВА Ҷ.- ТАШАККУЛИ ШАХСИЯТИ КӮДАКОН ТАВАССУТИ   БОЗИҲОИ РАСМӢ ВА БОЗИЧАҲО144-148
МАҶИДОВА Б., РАҲМОНОВА Г.- НАҚШИ БОЗӢ ДАР ШАКЛГИРИИ ТАСАВВУРОТИ КӮДАКОНИ. ХУРДСОЛ ОИД БА МУНОСИБАТИ ГЕНДЕРӢ148-153
НЕЪМАТЗОДА Ш.- ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА153-157
СУЛТОНОВА Ф. –ТАҲЛИЛИ  ЭТИМОЛОГИИ  ИСТИЛОҲОТИ  ДИПЛОМАТӢ ДАР ЗАБОНҲОИ АНГЛИСӢ ВА ТОҶИКӢ157-162
ЯХЁЕВ Ш.-ТАРБИЯИ ХУДШИНОСИИ МИЛЛӢ ЗИМНИ ОМӮЗИШИЭҶОДИЁТИ ЛОИҚ ШЕРАЛӢ162-165
АЛИКУЛОВА С.- ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ,  ЛЕКСИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ В ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА  В НЕРУССКОЙ АУДИТОРИИ165-169
ҚАЮМОВА Ҳ.- МАВҚЕИ ТЕХНОЛОГИЯ ВА МЕТОДҲОИ ТАЪЛИМ  ДАР ТАШАККУЛИ УНСУРҲОИ САЛОҲИЯТНОКӢ169-173
ГАДОЕВ И.- ТАРЗҲОИ ФАЪОЛГАРДОНИИ ХОНАНДАГОН ДАР ДАРС ВА ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ ШАҲРВАНДИЮ ҶАМЪИЯТИИ  ОНҲО ЗИМНИ ТАЪЛИМИ ФАНҲОИ ҶОМЕАШИНОСӢ174-181
САЛОҲИДДИНОВА Г.- МАХСУСИЯТҲО ВА МУШКИЛОТИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ ДАР МАКТАБҲОИ КАМНУФУС182-184
ИМАТЗОДА Л.М., МАҲКАМОВА М.- БАЪЗЕ АНДЕШАҲО ДОИР БА ХУСУСИЯТҲОИ ХОСИ ТАЪЛИМИ МАТЕМАТИКА ДАР СИНФҲОИ ИБТИДОӢ185-191
САФАРОВ М.- САМАРАНОКИИ УСУЛИ ИННОВАТСИОНӢ ДАР РАВАНДИ  ТАЪЛИМИ ФИЗИКА191-197
РАХМАТУЛЛОЕВА М.-ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПРОСИТЕЛЬНО – КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЗАНЯТИЯ(ОКЗ)ПО ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ НА УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ197-202
ФАЙЗАЛИЗОДА Б., ИСМАИЛОВА А. -ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В УСЛОВИЯХ КОНСТАТИРУЮЩЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА202-206
ҶАЛИЛОВ. Х., МУХТОРОВ С.- СОХТАНИ АМСИЛАИ КОМПЮТЕРИИ  МУБОДИЛАИ ГАРМӢБО ИСТИФОДАИ  ҚИСМАТИ «PDE TOOLBOX”-И ПАКЕТИ  МАТЛАБ206-213
САНГИНОВ Б.-ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲОИ ҒАЙРИСТАНДАРТӢ – ОМИЛИМУҲИММИРУШДИ ТАФАККУРИ ХОНАНДАГОН213-223
САФАРОВ С.,НАЗАРОВ А., НУГМОНОВ М.- САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАИ МОДЕЛҲОИ КОМПЮТЕРӢ ДАР ТАЪЛИМИ ГЕОМЕТРИЯ223-227
АРАБОВ М., МУСОЕВ С.- ЗАРУРАТИ ҶОРӢ  НАМУДАНИ МАНБАҲОИ ОМӮЗИШИИ РАҚАМӢ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ  ВА ЗАМИНАҲОИ ИНКИШОФИ ОН227-232
Р. ШОҲСАНАМ –БОЗИҲОИ ДИДАКТИКӢ ҲАМЧУН ВОСИТАИ РУШДИ ЗЕҲНИИ ХОНАНДАГОН ЗИМНИ ОМӮЗИШИ МАТЕМАТИКА232-235
ҚОСИМОВ И., РАҲМАТОВА Г.-  ИМКОНИЯТҲОИ ЗАБОНИ БАРНОМАСОЗИИ PYTHON ДАР ҲАЛЛИ СИСТЕМАИ МУОДИЛАҲОИ ХАТТӢ236-240
КАРИМОВ А. – УСУЛИ БЕҲГАРДОНИИ СИФАТИ ТАЪЛИМ  ДАР ОМӮЗИШИ ФАННИ ФИЗИКА241-244