ПАЁМИ ПРМАТТ 2020 -3 (31)

АРЗИШИ ПЕДАГОГИИ ЯК РИСОЛА (БА МУНОСИБАТИ 135-СОЛАГИИ АБДУРРАУФИ ФИТРАТ)
Лутфуллозода Муҳаммад
5-8
ТАҲЛИЛИ МУҚОИСАВИИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ БА ТАЪЛИМ ВА НИЗОМИ ТАҲСИЛОТИ АНЪАНАВӢ
Бобизода Ғ. М., Абдураҳмонов Г. Н.
9-13
ИДОРАКУНИИ МУАССИСАҲОИ ТАКМИЛИ ИХТИСОС БО УСУЛИ МУОСИР
Булбулов Ҷумъа
14-19
ТАРБИЯИ ЭКОЛОГӢ- ВАТАНПАРВАРИИ ХОНАНДАГОН
Туронов Султонмурод Шарофович
19-22
БАРҚАРОРКУНИИ МУНОСИБАТИ ФАРЗАНД – ВОЛИДАЙН ҲАМЧУН МЕХАНИЗМИ ТАШАККУЛИ ОМОДАГӢ БА ВОРИДШАВИИ САМАРАБАХШИ ИҶТИМОИИ НАВРАСОН-ҲУҚУҚВАЙРОНКАРДАГОН
Абдурашитов Наимҷон Фозилович
23-28
ТЕХНОЛОГИЯИ ИСТИФОДАБАРИИ МАВОДИ АЁНӢ ВА ТАҚСИМОТӢ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ
Буриев Бахтиёр, Ҳакимова Барно Рустамовна, Азизгиева Гулдаста
28-36
СИФАТИ ТАҲСИЛОТ: МУШКИЛОТИ ТАТБИҚ ВА АРЗЁБИИ ОН
Имомназаров Давлатназар
36-43
ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИННОВАТСИОНӢ ДАР ДАРСҲОИ ЗАБОНИ ДАВЛАТӢ ВА АДАБИЁТИ ТОҶИК, ЯКЕ АЗ ТАЛАБОТҲОИ ТАЪМИН НАМУДАНИ ДОНИШИ БОСИФАТИ ХОНАНДАГОН
Мирзоева Раъно Бороновна, Тоҳириён Шаҳло Абдуализода
43-48
ИГРА КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ И РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТА
Кадырова Малохат Бахшиллоевна
49-52
ТАМОЮЛҲОИ АРЗИШӢ ВА АЛОҚАМАНДИИ ОН БА ХУСУСИЯТҲОИ ГЕНДЕРӢ
Расулзода Ҷамшед Диловар
53-56
ХУСУСИЯТҲОИ РАВОНШИНОСӢ ВА АДАБӢ АЗ НИГОҲИ АБДУРРАҲМОНИ ҶОМӢ ДАР НАЗАРИЯҲОИ ГУНОГУН
Саидова Барно Турахоновна
56-60
ПСИХОЛОГИЯИ ИҶТИМОИИ СОҲАИ МАОРИФ
Аминов А.
61-66
МАСЪАЛАИ ОМОДА НАМУДАНИ МУТАХХАСИСОН ДАР ШАРОИТИ ТАҲСИЛОТИ ФАРОГИР
Атоева Л. С.
66-69
НАЗАРИЯИ ДИЛБАСТАГӢ ДАР ИЛМИ ПСИХОЛОГИЯ
Рустамова Зарина Тоирҷоновна
69-73
ХУСУСИЯТҲОИ ПСИХОЛОГИИ МУНОСИБАТҲОИ ПЕШ ВА БАЪД АЗ ИЗДИВОҶ
Турсинқулова Барчиной Ҳасановна
74-78
ТАҲСИЛОТИ ФОСИЛАВӢ ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛӢ
Гадоев Барот Мунаварович
78-86
ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ ҲУҚУҚИИ ДОНИШҶӮЁН ТАВАССУТИ ЛЕКСИЯҲО ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ КАСБӢ
Давлатов А. И.
86-90
МАСЪАЛАҲОИ ИҶТИМОИЮ ПЕДАГОГИИ ТАЪЛИМИ КӮДАКОНИ НУҚСОНИ ШУНАВОИДОШТА
Дадобоева Мадина Солибоевна, Усмонов Меҳроҷ Ғаюрович
91-95
ТАЪСИРИ ПСИХОЛОГӢ-ПЕДАГОГӢ БА АФЗОИШИ РАФТОРИ АГРЕССИВИИ ХОНАНДАГОНИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМӢ
Бобокалонов Сӯҳроб
95-105
ТАЪЛИМИ ФАННИ ТАЪРИХИ ХАЛҚИ ТОҶИК ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМӢ МАВРИДИ ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ МУОСИРИ ПЕДАГОГӢ
Палавонов Амоншо Муминович
106-111
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ
Нурахмадзода Рохила
111-115
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС И САМОУПРАВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Ниёзбекова Гулиджахон Алибековна
115-120
ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ШКОЛЬНИКА КАК ЛИЧНОСТЬ
Мирзоева Саёхат Рахмоновна
120-125
СОЛИМИИ ОИЛА ВА ТАЪСИРИ ОН БА ҲОЛАТИ РАВОНИИ ФАРЗАНДОН
Юнусова Нафисахон Муродовна, Ризвонова Зарина Пирумовна
125-133
ТАЪМИНИ МАВОДҲОИ ТАЪЛИМӢ- МЕТОДӢ ДАР НИЗОМИ КРЕДИТӢ ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ КАСБӢ
Маҳкамов Дастам
134-137
ТАТБИҚИ СИЁСАТИ ГЕНДЕРӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Абилзода Гуландом Сардор, Абилова Фирӯза Сардоровна
138-142
ОМӮЗИШИ ГРАММАТИКАИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ КАСБӢ
Салоҳиддинова Гулнора Нарзуллоевна
142-148
ФОРМИРОВАНИЕ У ПОДРОСТКОВ ТВЕРДЫХ НРАВСТВЕННЫХ ОРИЕНТИРОВ В СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ
Аликулова Сабрина Тилавовна
149-154
РАВАНДИ ТАЪЛИМ ВА НАҚШИ ОН ДАР РУШДИ ТАФАККУРИ НАВРАСОН
Раҷабов Насим, Файзизода Фариза
155-158
НАҚШИ ҲУНАРҲОИ МАРДУМӢ ДАР ТАРБИЯИ МАЪНАВИИ ХОНАНДАГОН
Акрамова Моҳрухсор Ҳомидҷоновна, Назарзода Ғолтбҷон
158-162
ХУСУСИЯТҲОИ ХОСИ ШАРҲИ МАТНИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ
Сулаймонова Нилуфар Сулаймоновна
163-168
ХИЗМАТ ВА ФАЪОЛИЯТИ ХИЗМАТРАСОНӢ ДАР ҶОМЕАИ МУОСИР
Азимова М. А.
169-174
ВОСИТАҲОИ АСОСИИ ФАЪОЛГАРДОНИИ ФАЪОЛИЯТИ МАЪНАВИИ ДОНИШҶУЁН ДАР МУАССИСАҲОИ ОЛИИ КИШВАР
Фозилов Шерафкан Орзухуҷаевич
174-177
ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТҲОИ ХОНАНДАГОН ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ФАННИ ФИЗИКА
Сафаров М. С.
178-182
РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССОВ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ (НА ПРИМЕРЕ ЛИЦЕЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА)
Аминова З. А.
183-186
САМАРАНОКИИ КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ НАЗОРАТШАВАНДАИ ДОНИШҶӮЁН (КМНД) ДАР ДАРСҲОИ МАТЕМАТИКАИ ОЛӢ БАРОИ ИХТИСОСИ «САНОАТИ МАҲСУЛОТИ СОХТМОНӢ ВА ТАРКИБӢ»
Набиева Д. Г.
186-190
УСУЛҲОИ ИННАВАТСИОНИИ ИНКИШОФ ДОДАНИ ТАФАККУРИ ТЕХНИКИИ МУҲАНДИСОНИ ҶАВОН ДАР ДАРСҲОИ ГЕОМЕТРО – ГРАФИКӢ
Ёқубов Соҳибҷон, Юсупов Саид
190-197
МЕТОДИКАИ ТАДҚИҚИ КОМПЮТЕРИИ МУОДИЛАИ СТАТСИОНАРИИ СЕЧЕНАКАИ ГАРМИГУЗАРОНӢ
Ҷалилов Хуршед Мақсудович
197-202
МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПАКЕТА MAPLE 17 ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «ПРОИЗВОДНАЯ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ» В КУРСЕ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Рахимов Амон Акпарович
203-207
ИСТИФОДАИ АМСИЛАИ КОМПЮТЕРӢ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ
Исмоилова Савринисо Комилҷоновна
207-212
МЕТОДИКАИ ТАҲИЯИ АМСИЛАИ КОМПЮТЕРӢ БАРОИ ҲАЛЛИ МУОДИЛАҲОИ ДИФФЕРЕНСИАЛӢ БО УСУЛИ АДАДӢ ВА МУҚОИСАИ БАЙНИ ИН МЕТОДҲО
Наимов Нурулло Маҳмадуллоевич, Саидов Исроил Маҳмадович
212-218