ПАЁМИ ПРМАТТ 2020 -1 (29)

ТАМОЮЛҲОИ АСОСИИ РУШДИ ТАҲСИЛОТ ВА РОҲҲОИ ТАТБИҚИ ОНҲО ДАР ҶАРАЁНИ ТАЪЛИМ (ДАР ПАРТАВИ МУЛОҚОТИ АСОСГУЗОРИ СУЛҲУ ВАҲДАТИ МИЛЛӢ – ПЕШВОИ МИЛЛАТ, ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН, МУҲТАРАМ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН БО КОРМАНДОНИ ИЛМУ МАОРИФ ВА АҲЛИ ЭҶОДИ МАМЛАКАТ)
Иматова Лутфия Маҳмадуллоевна
5-9
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УБЕЖДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Туронов Султонмурод Шарофович, Бобоева Зебоджон Субхоновна
10-14
РОЛЬ И МЕСТО АНГЛИЙСКИХ ЯЗЫКОВЫХ КУРСОВ В ОБРАЗОВАНИИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ
Лутфуллоева Парвина, Шарипов Мирзошариф
15-20
ТЕХНОЛОГИЯИ МУОСИРИ ТАЪЛИМ – ОМИЛИ МУҲИММИ РУШДИ ТАФАККУР
Имомназаров Давлатназар
21-26
МЕТОД ВА УСУЛҲОИ МӮЪТАДИЛСОЗИИ ҲОЛАТИ ЭМОТСИОНАЛӢ ДАР КӮДАКОН
Иматова Лутфия Маҳмадуллоевна, Шарифзода Наргис
27-30
ОПЫТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ С ПОДРОСТКАМИ-ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ГОРОДА ДУШАНБЕ
Абдурашитов Наимжон Фозилович
31-37
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Файзализода Бахрулло Файзали
38-41
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Махкамов Д., Саъдуллоева Г. М.
42-47
АСОСҲОИ ПЕДАГОГӢ-ПСИХОЛОГИИ ТАҲИЯИ БАРНОМАҲОИ ТАЪЛИМӢ БАРОИ ХОНАНДАГОНИ БОЛАЁҚАТ
Шералӣ Асҳобиддин
48-53
ТАТБИҚИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ИБТИДОӢ ВА МИЁНАИ КАСБӢ
Асадуллоев Раҳматулло
54-56
ҲАМКОРИИ ОИЛА ВА МАКТАБ ДАР ТАРБИЯИ ХОНАНДАГОН
Амирова Гулнисо Гулмировна
57-61
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА В МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЕ
Джонмахмадова Г.
62-68
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Худойбердиева Гулшан Сайфудиновна
69-72
СИФАТИ ТАҲСИЛОТ ҲАМЧУН КАФОЛАТИ САМАРАНОКИИ ФАЪОЛИЯТИ ДОНИШГОҲҲО
Гадоев Идибек Баротович
73-78
РУШДИ САЛОҲИЯТҲОИ ОМӮЗИШӢ-МАЪРИФАТӢ ВА ИТТИЛООТӢ ТАВССУТИ БОЗИИ ВИКТОРИНА
Сафаров М. С.
79-85
МАЗМУНИ АЗХУДКУНИИ ВОСИТАҲОИ МИЛЛИИ ТАРБИЯИ ҶИСМОНӢ АЗ ҶОНИБИ ОМӮЗГОРИ ОЯНДАИ ТАРБИЯИ ҶИСМОНӢ
Сафаров Шодӣ Асомуродович, Бобоҷонов Муҳаммадмурод Шомаҳмадович
86-90
НАҚШИ КИТОБҲОИ ДАРСӢ ДАР ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ ТАФАККУРИ ЭҶОДИИ ХОНАНДАГОН
Гадоев Каримҷон Хайруллоевич, Илҳомов Муродҳусайн Исломович
91-96
ТАТБИҚИ ҒОЯҲОИ ТАШАККУЛИ ЭЪТИҚОДИ МАЪНАВӢ-АХЛОҚИИ ХОНАНДАГОНИ СИННИ КАЛОНИ МАКТАБӢ ҲАНГОМИ ИСТИФОДАИ МАВОДИ МАҲАЛЛӢ АЗ ХИМИЯ
Гулмадов Файз, Акбарова Бибинисо
97-103
ТЕХНОЛОГИЯИ ТАЪЛИМИ ҲАМГИРОИИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНИ УМУМӢ
Қурбонова Фарангис
104-108
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ПРИЗНАКАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОДАРЕННОСТИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ВЫБОР СТУДЕНТАМИ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕТЬМИ
Абдурахмонов Гулруз Нурмахмадович
109-117
ТАРБИЯИ ФАРҲАНГИ МУОШИРАТИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ДОНИШҶӮЁНИ ДОНИШГОҲ ДАР ЗАМИНАИ МУНОСИБАТИ ЭТНОПЕДАГОГӢ
Шаропов Шавкат Аҳмадович, Аҳророва Гулчеҳра Усмоновна
118-122
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Ахмедова Шахло Махкамовна
123-126
ШАРТҲОИ МУҲИМИ РУШДИ ФАРҲАНГИ ЗЕҲНИИ ХОНАНДАГОНИ ХУРДСОЛ
Юсуфҷонова Дилбар Холиқҷоновна, Ҳошимова Гулшан Гадойбоевна
127-131
БАЪЗЕ ҶАНБАҲОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШАККУЛИ ХУДШИНОСИИ МИЛЛИИ МАКТАББАЧАГОНИ ХУРДСОЛ
Вализода Шоира, Файзиев Аҳмадҷон
132-135
БАЪЗЕ НАВЪҲОИ ТЕХНОЛОГИЯИ МУОСИРИ ТАЪЛИМ ВА ТАЪСИРИ ОНҲО БА ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТҲОИ ХОНАНДАГОН
Аҳророва Фарзона Ҷамшедовна
136-139
ФАЪОЛИЯТИ ЭҶОДИИ МАЪРИФАТӢ ҲАМЧУН ОМИЛИ МУҲИМИ РУШДИ ШАХСИЯТИ ХОНАНДА
Имомова Муборак Абдулазизовна, Қаҳорова Супарна Хуҷамуродовна
140-144
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Имомназарова М. Б., Бабаджанова М. М.
145-148
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА РОДИТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Хасанов Юнусходжа Юсупхуджаевич
149-151
МУҲИМ БУДАНИ ТАТБИҚИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ТАЪЛИМИ ФАННИ ҲУҚУҚ
Саъдуллоева Г. М.
152-156
ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ – ВОСИТАИ АСОСИИ ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ ДОНИШҶӮЁН
Абдуллозода Наҷибуллои Сайфулло
157-160
НАҚШИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ ДАР ТАҲСИЛОТИ ФОСИЛАВӢ
Саидов Исроил Маҳмадович
161-167
ОБЗОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Ниёзбокиев Сафарбоки Курбонович
168-171
РОДНОЙ ЯЗЫК НАРОДОВ ТАДЖИКИСТАНА
Каримова Ирина Холовна, Кадырова Малохат Бахшиллоевна
172-175
ТЕХНОЛОГИЯИ КОРБАРӢ БО СИСТЕМАИ БАРНОМАВӢ-ИТТИЛООТИИ ПОЙГОҲИ ДОДАҲОИ КОА
Ёров Меҳрдод Раҳматуллоевич, Комилиён Файзалӣ Саъдулло, Абдураҳмонов Маҳмадсаид Муҳаммадҷонович
176-184
ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯИ МУОСИР ВА РОҲҲОИ БЕҲТАРСОЗИИ СИФАТИ ТАЪЛИМ ДАР ДАРСҲОИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ
Салоҳиддинова Гулнора Нарзуллоевна
185-188
ТАҲЛИЛИ ДИНАМИКАИ НАТИҶАҲОИ СУБТЕСТИ “ТАЪРИХИ ХАЛҚИ ТОҶИК” ВА “АСОСҲОИ ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ”
Назарзода Рустам Саидмурод
189-194
ТАЪРИХИ ИНКИШОФИ МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ ГЕОГРАФИЯ
Бобокалонов С.
195-199
ТАСНИФОТИ ТОПОНИМИКАИ НОҲИЯИ ДЕВАШТИЧ
Носиров Миршароб Сангинович
200-206
ХУСУСИЯТҲОИ ХОСИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ ХОРИҶИИ ДУЮМ (АНГЛИСӢ)
Абдуғафор Аҳлиддини
207-213
ТАТБИҚИ НИЗОМИ ТАҲСИЛОТИ ФОСИЛАВӢ ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБӢ
Ҳалимов Асрор Аҳрорович
214-216
ИЗУЧЕНИЕ СУФФИКСАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НАРЕЧИЙ В РУССКОМ И В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ
Зардиева Суман Нуриддиновна
217-220