ПАЁМИ ПРМАТТ 2022-1 (37)

МУНДАРИҶА

СОДЕРЖАНИЕ

CONTENTS

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯ

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

Иматзода Л.М. Роҷеъ ба  пажӯҳишҳои  илми педагогика дар замони муосир 5 – 11  
Шоимардонов Х.Н. Арзишҳои тарбияи ҷисмонӣ ва таснифи онҳо дар илми педагогика 11 – 20  
Абдурашитов Н.Ф. Модель восстановления детско-родительских отношений как механизм формирования готовности к продуктивной социальной включенности подростков-правонарушителей 21 – 26  
Шодмонов Ш.С. Паҳлӯҳои фарқкунандаи раванди азхудкунии нутқ аз ҷониби кӯдакони кар ва кӯдакони шунавоияшон суст 27 – 32  
Азизова Ф.Ш. Истифодаи самараноки технологияи инноватсионӣ дар фаъолияти таълимии донишҷӯён 32 – 36  
Абдуллоева Ш.С. Принсипҳои психологию педагогии ташкили тарбияи меҳнатии  хонандагони синфҳои 7-11  дар шароити гуногунии муассисаҳои таълимӣ 36 – 40  
Махмадкулова О.С. Роль урока таджикско – классической литературы в воспитании толерантности учащихся 40 – 48  
Аминов М.Ф. Сущность формирования профессиональной мобильности учителей средних общеобразовательных учреждений средствами внутришкольного повышения квалификации 48 – 53  

Назарова Х.З.   Хусусиятҳои психологии миллат ва маҳаллитоҷик

53 – 61 
Арбобова Ф.А. Историко-педагогический анализ исследования культуры педагогического общения, как фактор взаимодействия в педагогической дятельности 61 – 65  
Амонӣ С. Дастовардҳои маорифи кишвар дар зо соли истиқлолият 65 – 70  
Раҷабов  Н. М.,  Ғуломзода С. заминаҳои зоҳиршавии  агрессия дар давраи  наврасӣ 70 – 74  
Хабибова О.М.  Формирование и развитие самооценки личности как философская и психолого-педагогическая проблема 74 – 78  
Яҳёев  Ш.Ш. Масъалаҳои назариявии тарбияи худшиносии миллӣ зимни омӯзиши ашъори лоиқ шералӣ, моҳият ва сохтори худшиносии миллӣ 78 – 83  
Мирхонова Н., Шарифзода Н., Усмонова З. Ташаккули  лаёқат  ва  истеъдод  дар  кӯдакони  синни  томактабӣ 83 – 90  
Саторова М.К., Каримзода М.Б. Хусусиятҳои назариявию ҳуқуқии фарҳанги ҳуқуқии ҷомеа 90 – 94  
Окимшоева Р. Принсипҳои асосии татбиқи технологияи   инноватсионии таълим дар синфҳои ибтидоӣ 94 – 98  
МЕТОДИКА МЕТОДИКА METHOD  
Файзуллоева И., Нураҳмадзода Р.    Ташкили дарс-саёҳат дар раванди  таълими забони тоҷикӣ ва аҳамияти он дар ташаккули салоҳиятҳои муоширатии хонандагон 99 – 103  
Рамазонова Р.,  Салимова Д.Н.  Ақидаи мутафаккирон оид ба пайдоиши лакнатзабонӣ ва ислоҳи он 103– 107  
Котибова Ш.П., Лундукова Ҷ.Н.   Роҳу усулҳои тарбияи кӯдакони болаёқату боистеъдод  дар муассисаҳои томактабӣ 107– 112  
Арабов М.Қ., Розиқов П.Ш.,  Мусоев С.С.  Таҷрибаи дуруст ба роҳ мондани фанҳои таълимии барои ихтисосҳои равияи ба технологияҳои иттилоотӣ ва иртиботӣ вобаста ва методикаи тадриси онҳо 113– 118  
Юсупова Ф. М.,  Раҳматуллоева М.Н.  Нақши робитаҳои байнифаннӣ чун принсипи дидактикӣ дар раванди таълими забонҳои хоричӣ дар факултетҳои ғайритахассусӣ 118– 122  
Салимов З. Истифодаи технологияи инноватсионӣ дар таълими забони модарии синфҳои ибтидоӣ 123– 128  
Бобокалонов С. Озмоиш ва мушоҳидаҳои педагогӣ оид ба кор бо донишҷӯёни мубталои бозиҳои компютерӣ 128– 133  
Сатторов А. К. Роль таджикско-персидской литературы в социализации старшеклассников 133– 137  
Рахимова Ш.Д.   Стуруктурно-словообразовательный анализ дублетных слов в таджикском и английском языках 138– 144  
Назриева Ф. Муносибати босалоҳият ба таълим ҳамчун омили ташаккули маҳорати эҷодии хонандагон 144– 147  
Турсуматова Р.А. Усул ва методҳои ташхиси ҳолати ташкили таълим ба амалия тамоилдоштаи хонандагон дар омӯзиши забони хориҷӣ 148– 154  
Самадова Г.Ю. Самостоятельная работа студентов как важнейший аспект организации аудиторной и внеаудиторной деятельности 154– 162  
Хамроев  Ҳ.Ҷ. Мафҳум, дарк, тафаккур, зеҳн ва аҳамияти истифодаи бамавриди онҳо дар раванди таълим 162– 168  
20-СОЛАИ ОМӮЗИШ ВА РУШДИ ФАНҲОИ ТАБИАТШИНОСӢ, ДАҚИҚ ВА РИЁЗӢ ДАР СОҲАИ ИЛМУ МАОРИФ
20-ЛЕТИЕ ИЗУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ, ТОЧНЫХ И МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В СФЕРЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
20TH ANNIVERSARY OF THE STUDY AND DEVELOPMENT OF NATURAL, EXACT AND MATHEMATICAL DISCIPLINES IN THE FIELD OF SCIENCE AND EDUCATION
 
Абдуллоев И.К. Интегратсияи информатика ва математика дар раванди таълим 169– 174  
Бачаҷонова С. Т. Моҳияти  тарбияи экологии хонандагон дар ташаккули ҳифзи табиат 174– 178  
Гулмочоев Д. К.   Тарбияи экологии хонандагон  дар дарсҳои география. 179– 182  
Рабиева З.Р.  Таълими технологияи информатсионӣдар коллеҷҳои миёнаи тиббӣ 182– 187  
Давлатов Д. А. Шартҳои таълимии  рушди эҷодкории донишҷӯён дар раванди омузиши фанҳои табиатшиносӣ тавассути технологияи иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ 187– 191  
Шарипов Ш.А., Дадобоева М.Б. Особенности аксиологического подхода к активизации познавательной деятельности учащихся при обучении биологическим дисциплинам 191– 197  
Одинаев А. Ҳ. татбиқи муодилаҳои дифференсиалии оддӣ дар муҳити барномаи r 197 – 201