ПАЁМИ ПРМАТТ 2019 -3 (27)

АСОСҲОИ ПЕДАГОГИЮ ПСИХОЛОГИИ РЕАБИЛИТАТСИЯИ КӮДАКОНУ НАВРАСОНИ АЗ ДАВЛАТҲОИ ҶАНГЗАДА БАРГАШТА
Зиёӣ Х.М., Абдурашитов Н.Он.
5-13
ДОСТИЖЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ПЕДАГОГИКИ – ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ЦЕННОСТНЫЙ ШАГ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА МИРОВОГО МАСШТАБА
Каримзода М.Б.
14-23
МАВҚЕИ ДАРСҲОИ ЗАБОНИ МОДАРӢ ДАР ИНКИШОФИ НУТҚИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ
Котибова Ш.
24-31
ФАЪОЛИЯТИ ИННОВАТСИОНИИ ОМӮЗГОРОН ВА АҲАМИЯТИ ОН ДАР ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ ДОНИШҶӮЁН
Маҳкамов Д.
32-36
АРЗЁБИИ НАТИҶАҲОИ ТАЪЛИМИИ ХОНАНДАГОН ДАР ШАРОИТИ ИСЛОҲОТИ СОҲА
Имомназаров Д.
37-50
ИНЪИКОСИ САЛОҲИЯТҲО ДАР СТАНДАРТ, БАРНОМАИ ТАЪЛИМ ВА РОҲНАМОИ ОМӮЗГОР АЗ ФАННИ ФИЗИКА
Убайдов А.А.
51-58
САЛОҲИЯТИ ТАШКИЛИ КОРИ ФИКРӢ ВА ТАНЗИМИ РЕҶАИ РӮЗ ҲАМЧУН ОМИЛИ АСОСИИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ САТҲИ ДОНИШИ ДОНИШҶӮЁН
Салоҳиддинова Г.Н.
59-64
УСУЛ ВА РОҲҲОИ ДУРУСТИ ОМӮЗИШИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ БАРОИ НАВОМӮЗОН
Раҳмонов Ма.Ид.Н., Салимов Ф.Н., Султонова С.А.
65-71
НАҚШИ ОИЛА ДАР ТАРБИЯИ АХЛОҚИИ КӮДАКОН
Зулфонов Ба.Р.
72-76
ХУСУСИЯТИ КОММУНИКАТИВИИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ ХОРИҶӢ ДАР ФАКУЛТЕТҲОИҒАЙРИЗАБОНӢ
Ҳасанов Ф.Од.З.
77-80
НАВГОНИҲОИ ОМӮЗИШ ВА ТАДРИС ДАР АВРУПО: ДАВРАИ МИНБАЪДАИ ҶАРАЁНИ БОЛОНИЯ
Гадоев И.
81-85
ТАҶҲИЗОТИ ТАЪЛИМӢ ҲАМЧУН УНСУРИ РУШДИ СИФАТИ ТАЪЛИМ
Риоев А.М.
86-95
ТАРБИЯИ ҲУҚУҚӢ ЧУН ВОСИТАИ ТАШАККУЛИ ФАРҲАНГИ ҲУҚУҚИИ ХОНАНДАГОНИ МАКТАБ
Саторова М.А.О.
96-102
МУСТАҚИЛИЯТИ ДОНИШҶӮ Ё ТАЛАБАГОН ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ
Фозилов Ш.О.А.
103-108
ОМОДАСОЗИИ ҶАВОНОН БА ҲАЁТИ ОИЛАВӢ ҲАМЧУН МАСЪАЛАИ ИҶТИМОӢ- ПЕДАГОГӢ
Абдуллоева Ме.Р.
109-112
ТАШАККУЛЁБИИ САЛОҲИЯТҲОИ ХОНАНДАГОН ЗИМНИ ТАШКИЛИ КОРҲОИ АМАЛӢ
Убайдов Ма.М.
113-118
МАВҚЕИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИНФОРМАТСИОНӢ ДАР ИНКИШОФИ НУТҚ ВА ҲАВАСМАНДИИ ДОНИШҶӮЁН БА ОМӮЗИШ
Умарова Ба.Р.М., Раҳмонов Ма.Ид.Н.
119-123
ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТҲОИ КОММУНИКАТИВИИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ
Назриева Ф.За.
124-128
ПРОБЛЕМА ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬЕ
Хасанов Ю.
129-135
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
Турсуматова Р.А., Мирмаматова М.Р.
136-140
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ
Аминова Г.
141-147
КАШФИ ИСТЕЪДОДҲО ТАВАССУТИ ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ МУОСИРИ ПЕДАГОГӢ
Шералӣ Ас.О.
148-151
АСОСҲОИ ПЕДАГОГИИ ТАШАККУЛИ МУНОСИБАТҲОИ БАЙНИ МИЛЛӢ ВА ЭТНИКӢ ДАР ШАРОИТИ НАВИ ИҶТИМОӢ-ФАРҲАНГӢ
Латифзода Д.
152-158
МУАММОҲОИ ТАШАККУЛИ МАДАНИЯТИ ЗЕҲНӢ ВА ТАРБИЯИ АҚЛИИ МАКТАБИЁНИ ХУРДСОЛ ДАР АСОСИ СТАНДАРТИ УМУМИИ ТАҲСИЛОТИ ИБТИДОӢ
Раҳматова М.М., Сабуров Х.М.
159-167
ХЕШТАНШИНОСИИ МИЛЛӢ ДАР «ШОҲНОМА»-И ФИРДАВСӢ
Амонова М.
168-172
МУНОСИБАТИ САЛОҲИЯТНОК АЗ НУҚТАИ НАЗАРИ МУҲАҚҚИҚОНИ СОҲАИ ПЕДАГОГИКА
Сафаров Ш.А., Ёфтаков У.Ф.
173-178
РОҲУ ВОСИТАҲОИ ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТҲОИ ТАЪЛИМГИРАНДАГОН ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ИЛОВАГӢ
Файзуллоева И.
179-183

 

НАҚШИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИННОВАТСИОНӢ ДАР ТАҚВИЯТИ СИФАТИ ДАРСҲОИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ
Мирзоева Р.
184-189
МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ОМОДАГИИ КАСБИИ МУТАХАССИСОНИ ОЯНДАИ СОҲАИ БАРҚ
Раҷабов Ш., Шарипова Б.А.
190-195

 

МЕТОДИ ҲАЛЛИ МУОДИЛАҲОИ ХАТТӢ ДАР ҶАДВАЛҲОИ ЭЛЕКТРОНИИ MICROSOFT EXCEL
Табаров То.И.
196-205