ПАЁМИ ПРМАТТ 2020 -4 (32)

МОДЕРНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ УЧАЩИХСЯ
Л. ИМАТОВА
5-10
САМТҲОИ САМАРАНОКИ ТАКМИЛИ ИХТИСОСИ МУАЛЛИМОНИ     СИНФҲОИ ИБТИДОӢ
И. КАРИМОВА, Ш. КАРИМОВА
10 – 15
ХУСУСИЯТҲОИ РУШДИ ТАФАККУР ДАР ДАВРАИ НАВРАСӢ  
Н. РАҶАБОВ, Ф. ФАЙЗИЗОДА
15 – 19
МАСЪАЛАҲОИ НАЗАРИЯВИИ ИНКИШОФИ АНЪАНА ВА НАВОВАРӢ ДАР СОҲАИ  ФАРҲАНГ ВА МАОРИФ
Ф. ГУЛМАДОВ, З. ҶИЁНЗОДА
20 – 26
АҲАМИЯТИ НАЗАРИЯҲОИ ЗЕҲНӢ ДАР РУШДИ РАВОНИИ КӮДАКОН
Ш. БИЛОЛОВА
27 – 30
НАҚШИ РОҲБАР ДАР БЕҲБУДИ СИФАТИ ТАЪЛИМ ДАР ШАРОИТИ ТАТБИҚИ РАҲЁФТИ БОСАЛОҲИЯТ БА ОМӮЗИШ
Б. ЗУЛФОНОВ
30 – 34
НАҚШИ БАРНОМАҲОИ ДАВЛАТӢ  ДАР ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТҲОИ ОМӮЗГОРОН
Г. САФАРЗОДА
34 – 41
РАҲЁФТИ МУОСИР БА ТАЪЛИМИ ЛЕКСИКАИ КАСБИИ ЗАБОНИ ХОРИҶӢ ДАР ДАРСҲОИ АНГЛИСИИ МАКТАБҲОИ ОЛИИ ҒАЙРИЗАБОНӢ
К. ГАДОЕВ
41 – 47
ТАМОИЛҲОИ АРЗИШӢ ВА ФАРҚИ ГЕНДЕРИИ ОНҲО
Ҷ. РАСУЛЗОДА
48 – 51
ОМӮЗИШИ САМТГИРИҲОИ АРЗИШИИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ БОЛОӢ ВА МУНОСИБАТИ ОНҲО БА САЛОМАТИИ ХУД
Қ. ВОСИЕВ
51 – 55
ТАШАККУЛИ МАҲОРАТИ КАСБИИ ОМӮЗГОР
И. КОРВОНБЕКОВА
55 – 60
СУЩНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДСТВАМИ ВНУТРИШКОЛЬНОГО ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
М. АМИНОВ 
60 – 64 
AВЕCТИЙCКАЯ КАЛИГРАФИЯ И ШКОЛЬНОЕ ОБРAЗОВAНИЕ CACAНИДCКОГО ПЕРИОДA
М. АМИНДЖАНОВА
64 – 67
МОҲИЯТ ВА МАХСУСИЯТҲОИ ПАЖӮҲИШИ МАСОИЛИ  ТАРБИЯИ ЗЕБОИШИНОСИИ ХОНАНДАГОН
С. ЗОИДОВА
67 – 73
ИМКОНИЯТҲОИ КИТОБИ ДАРСӢ ДАР БЕДОР КАРДАНИ ШАВҚИ ХОНАНДАГОН БА ДОНИШ
С. КАХОРОВА, М. ИМОМОВА
73 – 77
ХУСУСИЯТҲОИ ОМӮЗИШ ВА ТАРҒИБИ ТАРЗИ ҲАЁТИ СОЛИМ ДАР ТАҲҚИҚОТИ ИЛМӢ
Б. ПОЧОЕВ
78 – 84
ТАРБИЯ-ОМИЛИ АСОСИИ ТАШАККУЛИ ШАХСИЯТИ ХОНАНДАГОНИ ХУРДСОЛ
Х. ҲАКИМОВА
84 – 87
САБАБҲОИ АСОСИИ ПОШХУРИИ ОИЛАҲОИ ҶАВОН ДАР ҶОМЕАИ МУОСИР
Р. АБДУҶАББОР, Х. МАҲМАДАМИНОВ
88 – 92
ХУСУСИЯТҲОИ ТАШАККУЛИ ТАРЗИ ҲАЁТИ СОЛИМИ ДОНИШҶӮЁН ДАР МАШҒУЛИЯТҲОИ ТАРБИЯИ ҶИСМОНӢ
С. САМИЕВ
92 – 97
ХУСУСИЯТҲОИ ТАШАККУЛИ ЗЕҲНИ ХОНАНДАГОН
Н. ФАЙЗИЕВА
98 – 102
МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ВА ТАЪСИРИ ОН ДАР БЕҲДОШТИ ВАЗЪИ   МУОШИРАТИ ХОНАНДАГОН
С. ЗОИРОВ
102- 107
ТАЪЛИМИ ҲАМГИРО ВА САЛОҲИЯТНОКӢ ҲАМЧУН УСУЛИ ФАЪОЛИ ТАЪЛИМ ДАР СИНФҲОИ ИБТИДОӢ
Ш. РАСУЛБЕРДИЕВА
107–112
ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Д. ДАВЛАТОВ, Б. ҚОДИРОВ, А. КУДЖМУРОДОВ, Г. САИДОВ
112–116
ҲУНАРҲОИ АНЪАНАВИИ ТОҶИКИИ ЗАНОНА ҲАМЧУН ПАДИДАИ ТАЪРИХИЮ ФАРҲАНГӢ ВА ПЕДАГОГӢ
Ф. ДАВЛАТМУРОД
116–123
БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ ТАТБИҚИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ БА ТАЪЛИМ ДАР ШАРОИТИ ИСЛОҲОТИ СОҲАИ МАОРИФИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
М. МАДАТЗОДА
124–129
ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
М. ГАФОРЗАДЕ
129–133
БОЗИҲОИ ДИДАКТИКӢ ҲАМЧУН ОМИЛИ АСОСИИ ИНКИШОФИ ФИКРИИ НАСЛИ НАВРАС
Д. МАНСУРОВА
134–138
БА ОЛАМ ҲАР КАСЕ БЕКОР ГАРДАД…
П. ЛУТФУЛЛОЕВА
139–142
НАҚШИ ТЕХНОЛОГИЯИ МУОСИР ДАР ТАШАККУЛИ ЛУҒАТ ВА НУТҚИ  ХОНАНДАГОНИ ХУРДСОЛ
Ш. КОТИБОВА    
143–146
ТАВСИЯҲОИ МЕТОДӢ ОИД БА ТАЪЛИМИ ФОСИЛАВИИ ФАНҲОИ ЗАБОН ВА АДАБИЁТ ДАР ДАВРАИ ПАНДЕМИЯИ COVID-19
Ш. АБДУАЛИЗОДА 
147–151
ИСТИФОДАИ МЕТОДҲОИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ ДАР ИНКИШОФИ МАЛАКАҲОИ ТАЛАФФУЗИ ХОНАНДАГОН
Ҷ.  ҲАБИБУЛЛО
151–156
РОҲҲОИ ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ МУОШИРАТИИ ХОНАНДАГОН ЗИМНИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ
И. ФАЙЗУЛЛОЕВА Х. ҲАКИМОВА
156-162
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ И ПОНЯТИЙ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Ш. ХАКИМОВА
162–166
МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ ОВОЗИ “А” ВА МЕТОДИКАИ ГУЗОРИШИ ИН ОВОЗ ДАР ДАРСҲОИ МАШҒУЛИЯТҲОИ ИНФИРОДӢ
Р. АЛИЕВ
166–170
ПЛОХОЙ УЧИТЕЛЬ ПРЕПОДНОСИТ ИСТИНУ, ХОРОШИЙ УЧИТ ЕЕ НАХОДИТЬ
М. СОДИКОВА
170–173
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ ЮРИСТОВ
Ш. АХМЕДОВА
173– 177
ХУСУСИЯТҲОИ УСЛУБИИ МУРОДИФҲО ДАР ЗАБОНИ ТОҶИКӢ
М. АМОНОВА
177-180  
ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ И РЕЛИГИОЗНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУНАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
З. ФАЙЗУЛЛАЕВА
180–184
ТЕХНОЛОГИЯИ БАНАҚШАГИРИИ ДАРСИ МАТЕМАТИКА БАРОИ ТАШШАКУЛИ САЛОҲИЯТҲОИ ФАННӢ
С. КУРБАНОВ
185–190
ОМӮЗИШИ ПРОБЛЕМАВӢ ДАР ДАРСҲОИ ФИЗИКА
Ф. ИСТАМОВ, З. АХМЕДОВА, М. САТТОРОВА, Ҳ. ГУЛОВА
190–194
ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲОИ ҒАЙРИСТАНДАРТӢ – ОМИЛИ МУҲИММИ РУШДИ ТАФАККУРИ ХОНАНДАГОН
Б. САНГИНОВ
195-204
ТАЪЛИМИ БОСИФАТ ДАР РАВАНДИ ОМЎЗИШИ ФАННИ ГЕОГРАФИЯ
Д. ГУЛМОЧОЕВ
205-210