ПАЁМИ ПРМАТТ 2021-4 (36)

МУНДАРИҶА  СОДЕРЖАНИЕ  CONTENTS

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ    PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

 

Имомназаров Д., Давлатова М. Гузариш ба низоми нави таҳсилоти миёнаи умумӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон: зарурат, мушкилот ва чашмдошт

5 –  10

Расулов С. Х. Hушди психология дар асри хх ва дурнамои он дар асри ХХI (бо назардошти психологияи ватанӣ

10 – 16

Сафаров Ш.А., Қаршибой В. Хусусиятҳои иртиботии фаъолияти варзишгар

17 – 23

Ҷумъахон А., Сафаров Ш. Моҳият ва муҳтавои педагогикаи тандурустӣ

23 – 29

Ибодуллоев А., Ҳасанзода Ю.  Мавқеи консепсияи миллии тарбия дар таҳкими тарбияи сиёсии ҷавонон

29 – 37

Аминов М.Ф. Педагогические условия формирования профессиональной мобильности учителей средних общеобразовательных учреждений

38 – 43

Гадоев И. Таҳсилоти фосилавӣ: имконият ва мушкилоти он дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ

43 – 51

Аминов А. Хусусияти синнусолии конформизм

51 – 53

Давлатов Д.А. Омилҳои асосии рушди эҷодкории донишҷӯён дар раванди омузиши фанҳои табиатшиносӣ тавассути технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ

54 – 58

Исоева Д. Значение и роль трудового воспитания в системе подготовки учащихся на уроках технологии

58 – 63

Мадатзода М. Ҷойгоҳи муносибати босалоҳият ба таълим дар консепсияи муосири таҳсилот

63 – 69

Мансурова Д.  Ташаккули салоҳиятҳои маърифатию эҷодӣ дар кӯдакони  синни калони томактабӣ

69 – 75

Махмудзода К.  Формирование профессиональной компетентности у будущих медиков среднего звена

75 – 80

Абдуназарзода Ш.  Методы и формы повышения профессионального уровня учителей на базе общеобразовательного учреждения

80 – 87

Самадов М. Технологияи ташаккули омодагии донишҷӯён ба таълими фанни “тарбияи ҷисмонӣ” ва роҳҳои татбиқи он

87 – 93

МЕТОДИКА   МЕТОДИКА   METHOD

 

Маҷидова Б., Рамазонова Р.  Ташхиси психологии  кӯдакону наврасони  гирифтори  боздории рушди  равонӣ

94 – 103

Сабурӣ Х.М., Ахлиллоев Т.А.  Экспериментальная проверка системы воспитания созвучные национальным и семейным традициям в дошкольных учреждениях

103–116

Бободжанова Н.К.  Интерактивные средства обучения как фактор активизации познавательной деятельности учащейся молодежи

116–121

Шарифова Л. Меъёрҳо ва нишондиҳандаҳо оид ба ташаккули арзишҳои маънавӣ – ахлоқии донишҷӯёни коллеҷҳои техникӣ дар раванди корҳои тарбиявӣ

122–127

Займетов Х.А., Исмоилов Ш.Ш. Особенности восприятия художественного текста студентами педагогических специальностей

127–132

Кассиров Ш. Муносибатҳои консептуалӣ оид ба омода намудани мутахассисони соҳаи иқтисодӣ зимни тадбиқи таълими самаранок дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ

132–138

Ҳайдарова М.М.  Динамикаи ташаккулёбии арзишҳои ватандӯстии донишҷӯён дар раванди  таҷрибаомӯзиҳои таълимӣ

138–145

Мадалиева Г.  Бозиҳои дидактикӣ ҳамчун омили бедории шавқи хонандагон ба ҳалли масъалаҳои таълим

145–149

Мамадҷонов С.Ҳ. Динамикаи рушди қобилияти созмондеҳии донишҷӯён дар давраи таҷрибаомӯзии педагогӣ

149–160

Муродов М.  Методи case-study ҳамчун технологияи муосири таълими касбӣ

160–165

Охунов Б.Х. Основные принципы формирования лидерских качеств  студентов  в процессе игровых технологий

165 -171

Шаҳлои Абдуализодаи Тоҳириён Ташаккули ҳувийяти миллии хонандагон дар раванди таълими забони тоҷикӣ тавассути ойину суннатҳои миллии тоҷикон

171–175

Абдуллоева З.Н.Сущность и содержание развития акмеологической компетентности будущих учителей математики в процессе педагогической практики

175–178

Саидзода А. Р.   Раванди баҳодиҳӣ ба дониш, малака ва маҳорати зебопарастии донишҷӯён дар раванди таҷрибаомӯзии педагогӣ

178 -182

20-СОЛАИ ОМӮЗИШ ВА РУШДИ ФАНҲОИ ТАБИАТШИНОСӢ, ДАҚИҚ ВА РИЁЗӢ ДАР СОҲАИ                          ИЛМУ МАОРИФ

20-ЛЕТИЕ ИЗУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ, ТОЧНЫХ И МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В СФЕРЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

20TH ANNIVERSARY OF THE STUDY AND DEVELOPMENT OF NATURAL, EXACT AND MATHEMATICAL DISCIPLINES IN THE FIELD OF SCIENCE AND EDUCATION

 

 

Арабов М., Розиқов П., Мусоев С. Баъзе масъалаҳои асосии методикаи тадриси фанни информатика дар синфҳои поёнии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон

183–188

Буриев Б.,  Ҳамроқулов Ҳ. Об – неъмати бебаҳо  (меҳвари дарси математика)

188–194

Азимова  Н.С. Условия формирования математической компетентности студентов вузов в процессе профессиональной подготовки по техническим профилям

194–199

Каримов А.М. Масъалаҳои муҳими илмҳои табиатшиносӣ  дар замони муосир ва ҳалли онҳо

199–203

Одинаев А.Ҳ.  Усули компютерии омӯзиши амсилаҳои физикӣ

203–208

Хоҷаев А.  Тадқиқи раванди омодасозии омӯзгори оянда ба фаъолияти эҷодӣ ва сохтани амсилаи он

208–212

Рахимов А.А., Одилов З. Р.  Асосҳои психологӣ – педагогии муносибати методии босалоҳият дар таълими фанни информатикаи муасиссаи таҳсилоти олии техникӣ

212 -217