ПАЁМИ ПРМАТТ 2019 -4 (28)

ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ
Туронов С.Ш., Аликулова С.Т.
5-9
НАҚШИ РОҲБАРИИ ПАДАРУ МОДАРОН БА КИТОБХОНИИ КӮДАКОНУ НАВРАСОН ДАР ХОНАВОДА
Маҷидова Б.А.
10-16
НАҚШИ УСТОДИ ДОНИШГОҲ ДАР ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТҲОИ ШАХСИЯТИИ ДОНИШҶӮ
Холиқова Ш.О.
17-21
ФАЪОЛИЯТ ВА ИМКОНИЯТҲОИ ИҶТИМОӢ-ПЕДАГОГИИ ИНСОН
Наимов З.О.
22-26
ТЕХНОЛОГИЯИ МУОСИРИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ ДАР ФАКУЛТЕТҲОИ ҒАЙРИЗАБОНӢ
Ҳасанов Ф.Од.З.
27-31
ТАШАККУЛ ВА ТАҲКИМИ САЛОҲИЯТҲОИ ФАННӢ ДАР ДАРСҲОИ ЗАБОН ВА АДАБИЁТИ ТОҶИК
Амонӣ С.У.
32-35
ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТҲОИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ ДАР ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ МОДАРӢ
Котибова Ш.П.
36-39
ТАТБИҚИ САМАРАНОКИ ФАННИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИНФОРМАТСИОНӢ ВОСИТАИ АСОСИИ ТАШАККУЛИ ФАРҲАНГИ ИТТИЛООТИИ ДОНИШҶӮЁНИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ КАСБӢ
Бобохонов Х.Ю.
40-44
ЗАМИНАИ ТАЪЛИМИ БОСИФАТИ КӮДАКОН
Норова З.И., Юнусова Н.М.
45-47
РОҲҲОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ МАЪРИФАТИ ЭКОЛОГИИ ХОНАНДАГОН ВА ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ ОНҲО
Зулфонов Ба.Р.
48-52
ТАҲЛИЛИ МУҚОИССАВИИ НИЗОМИ КРЕДИТИИ ТАҲСИЛОТИ ТОҶИКИСТОН ВА МОДЕЛИ МИЛЛИИ ТАҲСИЛОТИ ҚАЗОҚИСТОН ҲАМЧУН МУОДУЛҲОИ НИЗОМИ СОАТҲОИ КРЕДИТИИ АМРИКОӢ
Мамадюсупов А.
53-61
ТАРБИЯИ ЭСТЕТИКИИ ХОНАНДАГОН ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМӢ
Зоидова С.А.
62-65
МУЛОҲИЗАҲО РОҶЕЪ БА ТАЪСИСИ ДОНИШКАДАИ ОЛИИ САРҲАДӢ ВА ТАРБИЯИ КАДРҲОИ СОҲА ДАР ЗАМОНИ ИСТИҚЛОЛИЯТ
Сафарзода Ш.Ма.М.Аб.
66-69
БОЗӢ ҲАМЧУН ФАЪОЛИЯТИ САМАРАБАХШ ДАР ДАРСИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ
Султонбекова Г.Шо.У.
70-74
ПЕШГИРИИ ОДАТҲОИ НОМАТЛУБИ КӮДАКОНИ СИННИ ТОМАКТАБӢ ТАВАССУТИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ МУОСИРИ ТАЪЛИМ
Каримова Д.
75-78
ПРОБЛЕМЫ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЯХ
Ахмедова М.Ф., Собирова О.М.
79-83
НАҚШИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТИИ МУОСИР ДАР ТАШКИЛИ ҲАМКОРӢ БАЙНИ ОИЛА ВА МАКТАБ
Мирбобоева Б.М.
84-88
АСОСҲОИ ПЕДАГОГИИ ТАШАККУЛИ ФАЪОЛИЯТИ МЕҲНАТИИ ХОНАНДАГОН
Нуралихонзода С.Н.
89-92
ОМИЛҲОИ РУШДИ ҚОБИЛИЯТИ ЗЕҲНИИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ
Раҳмонова Д.З.
93-96
РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Ниёзбекова Г.А.
97-100
ТАРБИЯИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ ДАР ЗАМИНАИ АНЪАНАҲОИ МАРДУМӢ
Назриева Ф.За.
101-103
ТАЪЛИМИ ФОСИЛАВӢ – ОМИЛИ МУҲИММИ ВОРИДШАВӢ БА ФАЗОӢ ТАҲСИЛОТИ ҶАҲОНӢ
Салоҳиддинова Г.Н.
104-107
ИСТОРИЧЕСКАЯ И СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ О ВОСПИТАНИИ ГУМАННОСТИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Шарипова Ш.В., Рахматов Е.С.
108-112
РОҲҲОИ ТАШККУЛИ САЛОҲИЯТҲО ДАР ТАЪЛИМ
Асадуллоев Ра.М.
113-116
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭТНИЧЕСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СТРУКТУРЕ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Мажитов С.
117-122
САЛОҲИЯТИ ХАТМКУНАНДАГОНИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ КАСБӢ
Азимамадова З.
123-125

 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Шаропов Ш.А., Каримова З.А.
126-129

 

РОҲНАМОИИ КАСБӢ АСОСИ ТАРБИЯ ЗИМНИ ФАЪОЛИЯТИ ЯКҶОЯИ ОИЛА ВА МУАССИСАИ ТАЪЛИМӢ ДАР ТАМОИЛҲОИ КАСБОМӮЗИИ ХОНАНДАГОН
Акмалова М.Ат.А.
130-133

 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ
Абдулахадова А.С.
134-142
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ХИМИИ
Бобизода Г.М., Файзуллоева М.М.
143-148
ТАҲЛИЛИ НАТИҶАҲОИ КОРИ ТАҶРИБАВӢ-ОЗМОИШӢ ОИД БА САНҶИШИ САМАРАНОКИИ МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ КУРСИ «ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ ДАР ИҚТИСОДИЁТ»
Давлатов Ра.М.Р., Комилиён Ф.С.
149-158
МАФҲУМ ВА ВАЗИФАҲОИ МЕТОДҲОИ ФАЪОЛИ ТАЪЛИМ ДАР РАВАНДИ ДАРСИ ҲУҚУҚ
Маҳкамов Д., Давлатов А.А.
159-164
КОРБУРДИ РОҲЁФТИ ИРТИБОТИ ДАР ОМӮЗИШИ ЗАБОНҲОИ ХОРИҶӢ
Салимов Ф.Н., Раҳмонов Ма.Ид.Н.
165-168
ИСТИФОДАИ ВОСИТАҲОИ АЁНӢ ДАР ТАЪЛИМ БО НАЗАРДОШТИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ
Шоев А., Ибодуллозода А.Л.
169-172
ИСТИФОДАИ УСУЛҲОИ МУОСИРИ ТАЪЛИМ ҲАМЧУН ВОСИТАИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ СИФАТИ ТАЪЛИМИ ФАННИ ГЕОГРАФИЯ
Убайдов Ма.М.
173-177
ШЕВАИ ТАЪЛИМИ МАСНАВИИ “СИЛСИЛАТ-УЗ-ЗАҲҲАБ”-И АБДУРРАҲМОНИ ҶОМӢ ДАР СИНФИ 7 БО НАЗАРДОШТИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ
Бобоева З.То.И.
178-185
НАМУНАИ ДАРСИ АДАБИЁТ ДАР СИНФИ 6
Файзуллоева И.
186-188
ИСМ ВА ТАРЗИ ОМӮЗИШИ ОН ДАР СИНФҲОИ ИБТИДОӢ
Окимшоева Р.
189-192